5.8.15

4η Αυγούστου 1936.Γ` Ελληνικός πολιτισμός.Φωτογραφίες ΙΙ

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ 4ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Δεύτερος σκοπός ήτο η αναστήλωσις του εθνικού φρονήματος, η επάνοδος των μεγάλων καί ευγενών παραδόσεων, η πίστις εις τό μέλλον της Πατρίδος. Είχομεν να αντιμετωπίσωμεν, κατά τήν πραγματοποίησιν του σκοπού αυτού, τήν φθοροποιόν ενέργειαν του κομμουνισμού, την οποίαν κατεβάλαμεν και την οποίαν συνετρίψαμεν. Εΐχομεν νά αντιμετωπίσωμεν την νοσηράν διανόησιν, η όποία ενόμιζεν ότι αποτελεί έργον προόδου τό νά πείσει  τούς Ελληνας ότι η ελληνικότης των  ήτο κάτι το δευτερεύον ή και περιττόν. Νά πείσει ότι έπρεπε κυρίως νά προσέξωμεν εις τάς παραδόξους ιδέας, τας εντελώς αορίστους καί νεφελώδεις, του άνθρωπισμού, ότι έπρεπε νά φέρουν τά πλέον παράδοξα καί τά πλέον εις τινας περιστάσεις ανήθικα ήθη και έθιμα εις την χώραν. Την έπολεμήσαμεν και την νοσηράν αυτήν διανόησιν και την περιωρίσαμεν είς ελάχιστον κύκλον, ώστε νά μή δύναται νά είναι πλέον έπιβλαβής.       Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ4η Αυγούστου 1936. Γ` Ελληνικός πολιτισμός.Φωτογραφίες ΙΟ Ιωάννης Μεταξάς στο όραμα του «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός»  προσπάθησε να κάνει μια σύνθεση του αρχαίου, του βυζαντινού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού. Οι διάφορες εκδηλώσεις που διεξήγονταν από την μία είχαν δημοτικούς χορούς και από την άλλη αναβιώσεις με αρχαϊκές ενδυμασίες όπως οι εορτές του Παναθηναϊκού Σταδίου. .Συμπαθούντες και εργασθέντες στην προσπαθεία του Μεταξά να επιβάλει το όραμα του,  ήταν ο Αγγελος και η Εύα Σικελιανού, η Αγγελική Χατζημιχάλη, ο εικαστικός Κωνσταντίνος Παρθένης που έκανε το σήμα της 4ης Αυγούστου, η φωτογράφος NELLY`S (η οποία ανέλαβε μάλιστα την φωτογραφική προώθηση του καθεστώτος με εστίαση όχι μόνο στη τουριστική ιδιαιτερότητα που  πρόσφερε η Ελλάδα αλλά πρωτίστως σε συνδιασμό με τα αρχαία μνημεία, την αρχαϊκη καταγωγή  των Ελλήνων, ακολουθώντας την κατεύθυνση που υπήρχε ήδη στα αντίστοιχα καθεστώτα  της φασιστικής Ιταλίας και της Ναζιστικής Γερμανίας) .Ειδικώτερα φωτογράφισε αθλητές και αθλήτριες με ξεχωριστό στυλ αλλα  και τις αθλητικές εκδηλώσεις στο Παναθηναϊκο Σταδιο.
Για τους εικαστικούς καλλιτέχνες να αναφερθούν επιπλέον: ο ζωγράφος και καθηγητής Κωνσταντίνος Παρθένης(1878-1967), ο γλύπτης Μιχαήλ Τόμπρος(1889-1974)  ο χαράκτης Αγγελος Θεοδωρόπουλος που αντιπροσώπευσαν την Ελλάδα στην Μπιενάλε Βενετίας (1938). / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ