16.11.13

Πολυτεχνειο 1973

Το ΕΟΑ( Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο) http://www.avarchive.gr σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, παρουσιάζοντας την ταινία "Πολυτεχνείο 1973" με σπάνιο αρχειακό υλικό εικόνας και ήχου.

Σκοπός του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ) είναι η διάσωση και διατήρηση οπτικοακουστικών και πρωτογενώς ψηφιακών έργων, προκειμένου να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το Αρχείο συλλέγει, αρχειοθετεί, φυλάσσει, διαχειρίζεται, συντηρεί, επεξεργάζεται, παρέχει πρόσβαση και αξιοποιεί το οπτικοακουστικό και πρωτογενώς ψηφιακό υλικό με ενημερωτικό – ειδησεογραφικό, ιστορικό – πολιτικό και εν γένει κοινωνικό – πολιτισμικό περιεχόμενο σχετικά με την Ελλάδα και τον ελληνισμό. α) Ως οπτικοακουστικό υλικό ορίζεται η επί κάθε μέσου καταγραφή: (αα) ήχου ή ήχων (μονού ή πολλαπλών), με ή χωρίς άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα ή (ββ) κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς συνοδεύοντα ήχο ή άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, καθώς και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν με ακρίβεια το υλικό (μεταδεδομένα περιγραφής) ή υποστηρίζουν τη διαχείριση του υλικού (μεταδεδομένα διαχείρισης) ή περιγράφουν σε βάθος τη δομή του υλικού (μεταδεδομένα δομής). β) Ως πρωτογενώς ψηφιακό υλικό ορίζεται περιεχόμενο που εμπεριέχει πληροφορία αποτυπωμένη εξ αρχής σε ψηφιακή μορφή, όπως στο Διαδίκτυο, σε ψηφιακούς δίσκους και άλλα μέσα ψηφιακής αποθήκευσης.

Ειδικότεροι σκοποί Στο σκοπό του Αρχείου περιλαμβάνονται ιδίως: α) η δημιουργία και διαχείριση του εθνικού αρχείου οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού, β) η διαρκής συντήρηση του υλικού του αρχείου, η αποκατάσταση και η διαφύλαξη του για τις επόμενες γενεές, γ) η ανάπτυξη συλλεκτικών πολιτικών για την προσθήκη νέου υλικού, δ) η λεπτομερής καταγραφή του αρχείου και η βελτίωση των αρχειονομικών του δομών μέσω του εμπλουτισμού του με μεταδεδομένα, ε) η ανάπτυξη της δυνατότητας πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου στο υλικό του αρχείου είτε στο φυσικό χώρο παρουσίασης του είτε μέσω Διαδικτύου (παθητική διασπορά), στ) η προώθηση και προβολή του Αρχείου, με σκοπό την ανάδειξη της εθνικής οπτικοακουστικής και ψηφιακής κληρονομιάς (ενεργητική διασπορά), καθώς και την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού (όπως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ομογένεια, άτομα με ειδικές αναπηρίες), ζ) η υποστήριξη των οπτικοακουστικών αρχείων άλλων φορέων με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη χρήση τεχνολογίας, την καθιέρωση προτύπων και την υποβοήθηση στη συντήρηση και διάσωση υλικού, η) η έρευνα και η προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, που αναβαθμίζουν την αξία του αρχειοθετούμενου υλικού και των μεταδεδομένων του, θ) η συμμετοχή σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς στον τομέα της εικόνας και του ήχου, ι) η αξιοποίηση του υλικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Περαιτέρω, με τον νόμο N3905/2010 ορίζεται ότι το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου.

 πρωτη αναρτηση  νοεμβρης 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: